Algemene voorwaarden

Fotoworkshops

Bij het boeken van een workshop bij Huub Keulers Media Services ga je akkoord met onderstaande algemene voorwaarden. Om misverstanden te voorkomen en iedereen een plezierige, leerzame dag te bezorgen hebben we deze regels opgesteld. Lees ze op je gemak door. Heb je vragen neem dan gerust contact met ons op.

 1. Aanmelding voor workshops
  Aanmelden voor een fotoworkshop doet de deelnemer door het invullen van het aanmeldformulier op deze site. De inschrijving wordt door Huub Keulers Media Services per e-mail bevestigd. Hiermee komt de overeenkomst tot stand. Telefonische aanmeldingen dienen alsnog via dit formulier bevestigd te worden. Op deze manier hebben we alle benodigde gegevens en kunnen we het beste resultaat nastreven. Na ontvangst van je aanmelding ontvang je een bevestiging van jouw deelname.

 2. Betaling
  Bij inschrijving geldt de workshopprijs zoals vermeld staat op onze website ten tijde van de aanmelding. De tarieven van de workshops staan bij iedere workshop apart vermeld. Gelieve uiterlijk twee dagen na aanmelding het reserveringsbedrag van €25 te voldoen naar bankrekening NL30RABO0346879760 t.n.v. Huub Keulers. Het restbedrag van de workshop dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de fotoworkshop voldaan te zijn.
  Indien voor aanvang van de workshop niet de volledige betaling van de workshopprijs door Huub Keulers Media Services is ontvangen, dan is de deelnemer niet gerechtigd aan de workshop deel te nemen. Dit ontslaat de deelnemer niet van de verplichting tot betaling van de volledige workshopbedrag plus eventueel bijkomende kosten.

 3. Annuleren door deelnemer
  Na aanmelding mag een workshop binnen 7 (zeven) dagen na de dag van aanmelding kosteloos geannuleerd worden. Na deze zeven dagen worden de reserveringskosten van €25 in rekening gebracht. Indien een workshop 14 dagen voor aanvang van de workshop wordt geannuleerd, zijn we genoodzaakt 50% van het workshopbedrag in rekening te brengen. Bij annulering binnen één week voor de workshop of indien de deelnemer niet komt opdagen, is het volledige workshopbedrag verschuldigd en heeft de deelnemer geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag. Annuleringen kunnen alleen schriftelijk worden opgegeven en dienen voor bovengestelde termijnen in bezit te zijn van ons. Er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht indien er sprake is van een geldige en aantoonbare annuleringsreden. Hierbij valt te denken aan overlijden, ziekte, andere baan en wordt in overleg met Huub Keulers Media Services bepaald.

 4. Verhindering van een workshopdeelnemer
  Indien een workshop deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de workshop, is vervanging door een andere deelnemer mogelijk, mits de vervanger uiterlijk één week voor de workshop wordt aangemeld bij Huub Keulers Media Services. Voor deze vervanging is de oorspronkelijke deelnemer geen extra kosten verschuldigd.
  De verhinderde workshopdeelnemer kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde of andere workshop op een andere datum. Bij overboeking worden €10 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.
   
 5. Annulering door Huub Keulers Media Services
  Huub Keulers Media Services is gerechtigd een workshop met een geldige reden te annuleren. Huub Keulers Media Services zal altijd haar uiterste best doen gemaakte afspraken na te komen. Moet een workshop toch geannuleerd worden zal Huub Keulers Media Services een vervangende datum voorstellen voor de workshop. Indien de deelnemer geen gebruik kan maken van het alternatief of er geen passend alternatief aanwezig is zal Huub Keulers Media Services het betaalde deelnemersgeld restitueren. Indien er al kosten gemaakt zijn voor de reis of transport zullen deze niet geretourneerd worden. Het is aan de opdrachtgever hier indien gewenst een passende verzekering voor af te sluiten.

 6. Deelnemersaantal
  Om didactische redenen wordt per te geven workshop een maximum gesteld aan het aantal deelnemers. Bij overschrijding van dit maximum zal aan diegenen, die als laatste hun inschrijving schriftelijk hebben bevestigd, een alternatieve datum/workshop worden voorgesteld. Als datum van bevestiging wordt genomen de datum van aanmelding zoals vermeld in de aanmeldingsmail. We behouden ons het recht voor om workshops, waarvoor onvoldoende inschrijvingen zijn, af te lasten.

 7. Verhindering van onze kant uit
  We zullen al het redelijke in het werk stellen om de footworkshops door te laten gaan. Bij ziekte of verhindering van onze kant, zullen we in onderling overleg een andere workshop organiseren. Indien dit niet mogelijk is zal het, aan ons overgemaakte deelnamebedrag, aan je teruggeboekt worden. Wij zijn evenwel niet aansprakelijk indien onze workshops geen doorgang vinden, om redenen welke buiten onze invloedssfeer liggen.

 8. Intellectueel eigendom inhoud fotoworkshop
  Het workshopprogramma en diens inhoud is geschreven door Huub Keulers Media Services. Hierdoor berust het intellectuele eigendom bij Huub Keulers Media Services. Het is dan ook niet toegestaan het workshopprogramma of gedeelten hiervan te exploiteren of op welke wijze dan ook te verveelvoudigen.

 9. Aansprakelijkheid
  We zijn niet verantwoordelijk voor geleden schade als gevolg van foute informatie of onjuiste vermeldingen in reclame materiaal.
  We zijn enkel aansprakelijk voor directe schade, nimmer voor gevolgschade, zoals gederfde winst.
  Wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden, indien de wederpartij de mogelijkheid heeft de schade te verhalen op een derde dan wel op zijn verzekeringsmaatschappij.
  De aansprakelijkheid van ons, voor zover deze door haar aansprakelijksverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering.
  Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van ons beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de workshop, althans dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ons.

 10. Geschillen
  Op alle door ons geleverde diensten is het Nederlandse recht van toepassing. Bij klachten of geschillen zal er overleg plaatsvinden tussen deelnemer en ons om een passende oplossing voor de klacht of het geschil te vinden. De deelnemer zal van ons een redelijke termijn en gelegenheid geven om de deelnemer een passende oplossing te bieden. In het geval dat alle betrekking hebbende partijen niet tot een overeenstemming kunnen komen, kunnen we nooit verplicht worden tot een grotere restitutie dan het totaal van het op de factuur vermelde workshoptarief zoals betaald door de deelnemer.

 11. Privacy en Persoonsgegevens
  Huub Keulers Media Services zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan anderen. De Privacyverklaring van Huub Keulers Media Services is van toepassing.

Opdrachten

Om misverstanden te voorkomen en iedereen een plezierige, leerzame dag te bezorgen hebben ook wij wat regels opgesteld. Lees deze voorwaarden rustig door. Heb je vragen neem dan gerust contact met ons op. We hopen op jullie begrip.

 1. Aansprakelijkheid
  We zijn niet verantwoordelijk voor geleden schade als gevolg van foute informatie of onjuiste vermeldingen in reclame materiaal.
  We zijn enkel aansprakelijk voor directe schade, nimmer voor gevolgschade, zoals gederfde winst.
  Wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden, indien de wederpartij de mogelijkheid heeft de schade te verhalen op een derde dan wel op zijn verzekeringsmaatschappij.
  De aansprakelijkheid van ons, voor zover deze door haar aansprakelijksverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering.
  Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van ons beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de workshop, althans dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ons.

 2. Geschillen
  Op alle door ons geleverde diensten is het Nederlandse recht van toepassing. Bij klachten of geschillen zal er overleg plaatsvinden tussen deelnemer en ons om een passende oplossing voor de klacht of het geschil te vinden. De deelnemer zal van ons een redelijke termijn en gelegenheid geven om de deelnemer een passende oplossing te bieden. In het geval dat alle betrekking hebbende partijen niet tot een overeenstemming kunnen komen, kunnen we nooit verplicht worden tot een grotere restitutie dan het totaal van het op de factuur vermelde workshoptarief zoals betaald door de deelnemer.

 3. Auteursrecht
  Al ons workshopmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins vermenigvuldigd. Het maken van opnamen in bewegend beeld en/of geluid van een workshop (of gedeelte ervan) is uitdrukkelijk verboden.

 4. Toepasselijkheid
  De toepasselijkheid van de workshopvoorwaarden strekt alleen tot de workshops die door ons gegeven worden.

 5. Opdracht
  Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij Huub Keulers Media Services zich jegens de Wederpartij verbindt om fotografische werken, fotoworkshops of webdesign diensten te maken en/of te leveren. Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de wederpartij van de offerte van Huub Keulers Media Services. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door Huub Keulers Media Services aan de wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door Huub Keulers Media Services overeenkomstig de offerte.

  Huub Keulers Media Services heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door Huub Keulers Media Services slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Huub Keulers Media Services is geretourneerd

  In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Huub Keulers Media Services recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Huub Keulers Media Services volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie Huub Keulers Media Services werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen.

 6. Licentie van foto’s
  Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door de wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Huub Keulers Media Services is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur. Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Huub Keulers Media Services, hebben bedoeld.

  Enkel de directe organisatie van opdrachtgever mag de ontvangen beelden gebruiken voor hun PR of andere doeleinden. Directe, indirecte partners, klanten van de opdrachtgevers of derden mogen deze beelden nooit gebruiken, in welke vorm en grootte ook, zonder nadrukkelijke toestemming van Huub Keulers Media Services. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
  Indien door Huub Keulers Media Services toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

 7. Inbreuk op auteursrecht
  Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf. Bij inbreuk komt Huub Keulers Media Services een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Huub Keulers Media Services gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 8. Naamsvermelding
  De naam van Huub Keulers Media Services dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt Huub Keulers Media Services een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Huub Keulers Media Services gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
  Wanneer de wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van Huub Keulers Media Servicesop deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door Huub Keulers Media Servicestot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

 9. Rechten van derden
  De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De wederpartijvrijwaart Huub Keulers Media Services van alle aanspraken te dier zake. Huub Keulers Media Services is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

 10. Faillissement/surseance
  Zowel Huub Keulers Media Services als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft Huub Keulers Media Services het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

 11. Rechts- en forumkeuze
  Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten. Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Huub Keulers Media Services en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
  Huub Keulers Media Services heeft het recht om foto’s welke gemaakt zijn te gebruiken voor eigen promotie. Dit kan zijn: plaatsing op websites of drukwerk. De Wederpartij heeft het recht om aan te geven dat beelden waarop hij/zij zijn vastgelegd niet te laten gebruiken voor promotie van de Fotograaf.
Scroll naar boven